Grundläggande information om Finland

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

Grundl äggande information om Finland 10 Grundlägande information om Finland Finland och finländarna Finland är en demokratisk republik, där en riksdag utsedd genom val baserade på allmän och lika rösträtt har den lagstiftande makten, statsrådet har den verkställande makten och oberoende domstolar har domsrätten. Jämlikhet och likvärdighet inför lagen vad gäller såväl kön som etnisk bakgrund och religion är viktigt för finländarna. Utbildningen i Finland är mycket högklassig och avgiftsfri. Tack vare den höga utbildningsnivån och den kommunala barnomsorgen har kvinnorna en stark ställning i arbetslivet. Största delen av kvinnorna i arbetsför ålder arbetar utanför hemmet. Fritid Alla finländare har tillgång till gratis bibliotekstjänster. Det statliga televisions- och radiobolaget finansieras med skattemedel och de flesta finländarna (85 %) har också internetuppkoppling hemma (Kommunikationsverket 2013). Det finns många möjligheter att utöva fritidsintressen och på de flesta orterna finns det ett mångsidigt utbud av allmänna motionsställen som kommuninvånarna kan använda. Kulturtjänster är tillgängliga både på konstinstitutioner och i hobbygrupper. Finland har föreningsfrihet och det är mycket populärt att delta i föreningsverksamhet. Tiotusentals idrottsföreningar, körer, konstgrupper, frivilliga utbildningsorganisationer och klubbar är verksamma i landet. Finland har också religionsfrihet, enligt vilken alla är fria att antingen tillhöra eller inte tillhöra något religiöst samfund. Cirka 75 procent av finländarna tillhör Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Omkring 1 procent av befolkningen tillhör Finlands ortodoxa kyrka. Industri Finlands viktigaste industrigrenar är metall- och maskinverkstadsindustrin (ca 23 % av industrins förädlingsvärde), trä- och pappersindustrin (ca 12 %) samt elektronik- och elapparatindustrin (ca 12 %). Servicenäringarnas andel ökar snabbt: de utgör för tillfället cirka en tredjedel av bruttonationalprodukten. (Statistikcentralen, industristatistik 2011) Över 65 år 19 % 0–14 år 16 % 15-64 år 65 % Finlands befolkningsstruktur år 2012 Statistikcentralen 2013 Högskolenivå 28 % Grundskolenivå Över 15 år gamla finländares utbildningsnivå år 2011 Statistikcentralen 2013 32 % Mellanstadienivå 40 %


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above