Page 16

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

16 Grundlägande information om Finland Etablering av företag i Finland Finland har i internationella undersökningar konstaterats vara en trygg, okomplicerad och korruptionsfri verksamhetsmiljö: Grundande och registrering Ett företag som grundas i Finland ska oberoende av företagsform och storlek registreras i det finländska företagsregistret. Informationen förmedlas samtidigt till skattemyndigheten. I anmälningen framkommer det huruvida företaget kommer att anställa personal och om företaget anmäler sig som mervärdesskatteskyldigt (moms). Företaget är mervärdesskatteskyldigt om det säljer varor eller tjänster i Finland som en del av företagsverksamheten och räkenskapsperiodens omsättning överstiger 8 500 euro. Grundande av företag och processer med anknytning till verksamheten Kontakta de lokala företagsservicecentren. Kontaktuppgifter per ekonomisk region finns på sidorna 56–57. FO-nummer I samband med registreringen får företaget ett eget FO-nummer som ska användas för identifiering i all företagsverksamhet, bl.a. vid lönebetalning, betalning av skatter och andra avgifter samt på fakturor. Dessutom är alla företag sedan den 1 juli 2014 skyldiga att göra en anmälan till Skatteförvaltningen vad gäller byggnadstjänster som företag har köpt i anslutning till en entreprenad. Utländska företags verksamhet i Finland och arbetsgivarförpliktelser www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/ Utlandskt_foretag_i_Finland Reglering av företagsverksamheten I Finland regleras företagsverksamheten beroende på bl.a. vilken typ av verksamhet det är fråga om, om företaget har personal, om företaget är verksamt inom en tillståndspliktig bransch och hur företagets verksamhet påverkar miljön. Innan företagsverksamheten inleds är det viktigt att kontrollera om ett särskilt tillstånd eller anmälan krävs för verksamheten. Mer information om tillståndspliktiga branscher www.uusyrityskeskus.fi/sites/uusyrityskeskus.fi/files/ Opas_ruotsi_2014_web.pdf Företagets förpliktelser gentemot arbetstagarna Arbetsgivaren ska sköta förskottsinnehållningarna på lönerna på det sätt som fastställs på varje arbetstagares skattekort. Socialskyddsavgifterna i anslutning till lönen (2,4 % år 2013) och förskottsinnehållningarna på lönen ska anmälas och betalas till skatteförvaltningen varje månad. Alla personer som arbetar på byggplatser i Finland ska ha ett synligt id-kort där även skattenumret finns med. Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagares skattenummer registreras i skattenummerregistret. Även utländska byggarbetare som kommer till Finland för att arbeta en kort tid behöver ett personnummer och ett skattenummer. Personnumret och skattenumret ansöks hos den lokala skattemyndigheten. Kontaktuppgifter till skatteförvaltningen www.vero.fi/sv-FI/Skatteforvaltningen/Kontaktuppgifter “As a telling measure of its macroeconomic stability, Finland enjoys the highest possible status with the global credit rating agencies Fitch Ratings, Moody’s and Standard & Poor’s. According to the latest report from Fitch, Finland’s AAA status “is underpinned by sound public finances, a solid external position, high income per capita, demonstrable political and social stability and an impeccable debt service record.” Invest in Finland 2013 Finland vill ha mer företagsverksamhet. Därför vill man göra det så enkelt som möjligt att grunda ett företag och bedriva verksamhet i Finland. Det finns många rådgivningsorganisationer för företag och myndigheterna strävar efter att vara flexibla under de olika faser då företagsverksamheten inleds och utvecklas.


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above