Page 13

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

Offentliga tjänster Statliga tjänster är bl.a. rättsväsendet, polisen, försvarsmakten, skatteförvaltningen samt arbets- och näringstjänsterna. Individens grundläggande rättigheter tryggas i Finlands grundlag, och lagen är lika för alla. I tviste- och brottsärenden har de oberoende domstolarna domsrätt. Myndigheternas verksamhet grundar sig på transparens. Dokumenten och verksamheten är i regel offentliga. Kommunala tjänster Finlands kommuner omfattas i stor utsträckning av självstyre och de kommunala beslutsfattarna utses genom val baserade på allmän och lika rösträtt. Kommunerna eller samkommunerna sköter i huvudsak invånarnas social-, hälso- och utbildningstjänster inom sina områden och ordnar även nödvändiga tjänster för företag som etablerar sig i området. Hälsovårdstjänster tillhandahålls även i stor utsträckning av den privata sektorn. Kommunerna ansvarar för planläggningen av bostads- och industribyggande i sina områden samt för tillsynen över byggandet. Kommunerna är också skyldiga att sköta vattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten i sina områden. Kommunernas markanvändning regleras av markanvändnings- och bygglagen. Den som bygger en fastighet ska hos kommunens byggnadstillsyn ansöka om tillstånd att bygga på egen eller hyrd tomt och lämna in sin byggnadsplan till byggnadstillsynen för godkännande. Kommunens byggnadstillsyn ser till att det inom kommunens område endast byggs på godkända byggplatser och i enlighet med ritningarna i byggnadstillståndet. Kommunens byggnadstillsyn tar hand om alla frågor som har att göra med byggande. Kommunernas miljöskyddsmyndighet övervakar miljöskyddet. 13 Att vara arbetstagare i Finland Relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras av arbetslagstiftningen och kollektivavtalen. Där definieras bl.a. minimilönen, arbetstagarens rätt till vila och fritid, lönebetalningssätten, förhållandena på arbetsplatsen, arbetarskydd och utbildningsrelaterade frågor. Arbets- och näringsministeriet, arbetslagstiftning www.tem.fi/sv/arbete/arbetslagstiftning Arbetarskyddsförvaltningen www.tyosuojelu.fi/se/ Pensionsskyddscentralen www.etk.fi/sve En utländsk arbetstagares rättigheter och skyldigheter En utlänning som kommer till Finland behöver ett giltigt pass eller annat resedokument. Finland tillhör Schengen-området, men inom områdets gränser kan id-kort ändå krävas. Utrikesministeriet ansvarar för visumpolitiken. Finlands beskickningar utomlands beviljar visum samt tar emot medborgarskapsanmälningar och ansökningar om uppehållstillstånd. Inrikesministeriet ansvarar för migrationsförvaltningen. Migrationsverket och polisen lyder under inrikesministeriet och fungerar som huvudansvariga för migrationen. Migrationsverket beviljar första uppehållstillstånd. Polisen beviljar fortsatta uppehållstillstånd samt tar emot registreringar av EU-medborgare. Kontaktuppgifter och adresser till offentliga serviceställen www.suomi.fi/suomifi/svenska/ servicekarta/index.html


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above